กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรว.ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540