คณะผู้บริหาร

นางศศิธร รักษาชนม์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล

นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุพัตรา อิ่นคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพจนีย์ สมศรีแสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ