ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การถอด-ประกอบคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติภพ กุลจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,10:12  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ รายวิชาเคมี4 (ว30224) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ชื่ออาจารย์ : นางสุพัตรา อิ่นคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,10:09  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..