กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชยา เกตุกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพียงเพ็ญ พงษ์ลิขิตตานนท์
พนักงานราชการ