โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพียงเพ็ญ พงษ์ลิขิตตานนท์
ครูผู้ช่วย