โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระ เลิศอาวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1