กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีระ เลิศอาวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ
ครู คศ.3

นางสิริกุล
ครู คศ.1