กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสรวิศ ศิริมนตรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล เจริญยิ่ง