โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสรวิศ ศิริมนตรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล เจริญยิ่ง