กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพจนีย์ สมศรีแสง
ครู คศ.3

นางเพียงเพ็ญ พงษ์ลิขิตตานนท์
พนักงานราชการ

นายธนายุทธ พัดเพ็ง
ครู คศ.2

น.ส.นลินี จันทร์แสงขจร
ครูผู้ช่วย