กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางดาวรุ่ง ศิริภูมิ
ครู คศ.3

นางพัชยา เกตุกลาง
ครู คศ.2

นางศิริกุล บุญสนอง
ครู คศ.1

นายปวเรศ แสนศรี
ครู คศ.1

นางกาญจนา ปรุงเกียรติ
พนักงานราชการ

นางสาวพิชชญาดา เข็มต้น
พนักงานราชการ