กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ปรุงเกียรติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0