กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา ปรุงเกียรติ
พนักงานราชการ