กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทองม้วน ขนชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1