โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี พงษ์อุดทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทองม้วน ขนชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1