โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธโนวุธ อิ่นคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสดใส เลิศอาวุธ
ครู คศ.3

นางสุพัตรา อิ่นคำ
ครู คศ.3