กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธโนวุธ อิ่นคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสดใส เลิศอาวุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพัตรา อิ่นคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2