โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพจนีย์ สมศรีแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1