กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพจนีย์ สมศรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปวเรศ แสนศรี
ครูผู้ช่วย