กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพจนีย์ สมศรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์