กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพจนีย์ สมศรีแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1