กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนายุทธ พัดเพ็ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกศวลี พานตะศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1