โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนายุทธ พัดเพ็ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชัชฎาพัณณ์ วิชาจารย์
พนักงานราชการ