คณะผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ พลมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา