โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ พลมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :