ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 101.59 KB 132920
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 133881
ปฏิทินPLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 133093
แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 133151