ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 101.59 KB 246984
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 246991
ปฏิทินPLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 246985
แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 246994