ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 101.59 KB 146673
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 148006
ปฏิทินPLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 146794
แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 146965