หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ 3  ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 170 คน   

  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1                     จำนวน       2      ห้อง
                  2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2                     จำนวน       1      ห้อง
                  3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3                     จำนวน       2      ห้อง
                  4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4                     จำนวน       2      ห้อง
                  5) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  5                     จำนวน       1      ห้อง
                  6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6                     จำนวน       1      ห้อง