พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Goal)

          1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

          2. ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการ

             ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

          3. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษา

              ขั้นพื้นฐานกำหนด

          5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          6. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา

          7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

          9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ ทำให้บรรลุ

              เป้าหมายการจัดการศึกษา

 

ภาพความสำเร็จโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

ด้านผู้เรียน

          เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม มีความ

สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ด้านครู

          เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ด้านผู้บริหาร

          เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

โรงเรียน

          เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร

มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน