พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และมีปัญญา
  2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4.   ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
5.   ส่งเสริมกระบวนลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ (Goal)

 

  1. ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการ
                ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
  2. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ ทำให้บรรลุ เป้าหมายการจัดการศึกษา
          4.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษา
               ขั้นพื้นฐานมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          5.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพ ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ใความเชียวชาญในวิชาชีพ
          6.  ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
          7.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
          8.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน
          9.  ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลยุทธ์การพัฒนา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 
 
 
ภาพความสำเร็จโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ด้านผู้เรียน
          เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม มีความ
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ด้านครู
          เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ด้านผู้บริหาร
          เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
โรงเรียน
          เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน