วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

 
บรรยากาศน่าอยู่ ผู้เรียนดี มีปัญญา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
“   นตถิ  ปญญา  สมาอาภา  ”     ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )