วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี 2562 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  บรรยากาศน่าอยู่  ครูมืออาชีพ  ผู้เรียนมีคุณภาพ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ปรัชญา

“   นตถิ  ปญญา  สมาอาภา  ”     ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )