ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.. 2536 โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านช่องสามหมอเป็นสถานที่เรียน โดยนายสุเทพ วรพล เป็นผู้บริหารและนายจเร หงษ์ชัยภูมิ เป็นผู้ประสานงาน

         ปี 2537 ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ พล... ชาติชาย  ฉายอรุณ และ  นายเฉลิม จันทร์แสง ร่วมกับสภาตำบลช่องสามหมอ ได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน  50  ไร่ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีนายวสันต์  อาจกมล เป็นผู้บริหารและมอบหมายให้นายจเร  หงษ์ชัยภูมิ เป็นผู้ประสานงาน

         ปี 25382539  นายจเร  หงษ์ชัยภูมิ ได้รับแรงศรัทธาจากผู้ปกครองนักเรียนและกำนันตำบลช่องสามหมอ คือ นายสำรอง  หงษ์เงิน ได้ระดมเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนมูลค่า  404,685 บาท โดยมี             นายวสันต์ อาจกมล เป็นผู้บริหารโรงเรียนสามหมอวิทยา ( สาขาช่องสามหมอ )

         ปี 2539 2540  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกองการมัธยมศึกษาขึ้น และโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดตั้ง โดยมีนายดุสิต ดลประสิทธิ์เป็น

ผู้บริหารได้มอบหมายให้นายจเร  หงษ์ชัยภูมิเป็นผู้ดูแลสาขา อนึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.. 2540  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  2963/2540  แต่งตั้งให้นายจเร หงษ์ชัยภูมิ เป็นครูใหญ่

         ปี 2541 2544  โดยการนำของ นายจเร หงษ์ชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายกรมสามัญศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542  และการปฏิรูปการศึกษาพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา ในปี 2547  อนึ่งในวันที่  21กันยายน 2542  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  1517/ 2542 แต่งตั้งให้นายจเร หงษ์ชัยภูมิ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

         ปี 2545 - 2550  โดยการนำของนายจเร  หงษ์ชัยภูมิ  ได้พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ และในวันที่  11  มกราคม  2545  ได้รับการประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพให้ได้รับการปรับปรุง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.. 2523   มาตร 34 และในวันที่  10  พฤษภาคม  2545  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งที่  877 / 2545 แต่งตั้งให้ นายจเร  หงษ์ชัยภูมิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  .. 2544  จนถึงวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2550  

         ปี 2550 - 2558 นายสนองชัย  สุขวัฒน์วรากุล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน             ปู่ด้วงศึกษาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30  

ปี 2559  นายวีระศักดิ์   พลมณี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  30

นับรวมถึงปีการศึกษาปัจจุบัน  เป็นเวลา 23 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรอบ 3  ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 170 คน