ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..