โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..