โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
เลขที่81 หมู่ 5 ถนน ชัยภูมิ-ภูเขียว  ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติภพ กุลจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภาพร เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1