กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติภพ กุลจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภาพร เพิ่มพูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1