กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุพัตรา อิ่นคำ
ครู คศ.3

นายโชติช่วง ต่อชีพ
ครู คศ.2

นายยุทธภูมิ พลอาวุธ
พนักงานราชการ

นายณัฐพล เจริญยิ่ง