กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธีระ เลิศอาวุธ
ครู คศ.3

นางอาภาพร เพิ่มพูล
พนักงานราชการ