ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 101.59 KB 51
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ ปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 52
ปฏิทินPLC Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 49
แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 49